VOORHOUT - De concept-gebiedsvisie is woensdag 23 maart gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden.


Nieuw Boekhorst is een geplande woningbouwlocatie aan de rand van Voorhout. Ruim 300 mensen hebben de bijeenkomst online of fysiek bijgewoond en konden hun vragen stellen. Aan de hand van de thema’s ‘groen & openbare ruimte’, ‘woonbuurten & programma’ en ‘duurzaamheid’ is die visie toegelicht.

Nieuw Boekhorst is de naam van het projectgebied. Het is ongeveer 40 hectare groot en ligt tussen de Noordelijke Randweg, het spoor, de Beukenrode en de Boekenburglaan. Twee jaar geleden zijn de gemeente Teylingen en de bedrijven Heijmans/ Terra ontwikkeling, Ballast Nedam, Roosdom Tijhuis, Syntrus/ Achmea en Novaform gezamenlijk gestart met de uitwerking van een gebiedsvisie. Deze visie wordt in juli voorgelegd aan de gemeenteraad. Eerst konden omwonenden en geïnteresseerden hun mening geven op het concept.

Groene openbare ruimte

Tijdens de bijeenkomst vertelde Koen de Boo van stedenbouwkundig bureau Echo over het groen en de openbare ruimte in het plan. Er is in totaal 10,5 hectare groen. Het hele plangebied is dooraderd met deze groenstructuur en deze loopt logisch over in de reeds bestaande groenstructuren van Voorhout. Het vormt daarmee een belangrijk netwerk voor flora & fauna. Ook heeft het groen een belangrijke functie voor sport, recreatie en ontmoeting.

In het plan zit ook 4,5 hectare water, dat bevaarbaar is. Vanuit Voorhout kun je met een boot tot aan Amsterdam en de Kaag komen. Verder komt er een nieuw passantenhaventje in de toekomstige buurtvaart van Nieuw Boekhorst, als gezellige ontmoetingsplek met bijvoorbeeld horeca.

Net buiten het plangebied, tussen de Leidsevaart, spoorlijn en de rand van het plangebied van Nieuw Boekhorst komt de Driehoek; een gebied van 6 hectare voor de ecologische hoofdstructuur, natuurcompensatie gebied en waar een zelfoogst-tuin kan komen. Deze 6 hectare komen bovenop de 10,5 hectare groen die al binnen de plangrenzen wordt gerealiseerd.

Woonbuurten en programma

Nieuw Boekhorst krijgt vier woonbuurten met elk een eigen karakter en voor verschillende wooncategorieën: sociale huur & koop, bereikbare huur & koop, middeldure huur & koop en dure koop. In totaal passen er 1.150 tot 1.250 woningen in het plan: 30% sociaal, 20% bereikbaar, 30% middelduur en 20% duur. Er komen eengezinswoningen, appartementen, twee-onder-een kappers, zelfbouwkavels en een enkele vrijstaande woning (4% van het totaal). In het plan wordt ook rekening gehouden met 1 ha aan sportvelden, een school en kleinschalige voorzieningen rond het haventje.

Marlies Volten: “Met de woningen van Nieuw Boekhorst sluiten we aan op de grote behoefte aan extra woningen. Zo ontstaat er een betere doorstroming en blijft het prettig wonen voor iedereen: ouderen en jongeren, ondernemers en kwetsbaren, gezinnen, alleenstaanden en spoedzoekers. Waar mogelijk wijst de gemeente woonruimtes in eerste instantie toe aan Teylingers. En we juichen de vernieuwing en zoveel mogelijk duurzaam bouwen toe. Hier is veel aandacht voor in het project Nieuw Boekhorst.”

Participatie

Sinds 2020 zijn verschillende participatiemomenten georganiseerd die hebben geleid tot de concept-gebiedsvisie. Tijdens de bijeenkomst van 23 maart is opnieuw belangrijke informatie opgehaald. Bijvoorbeeld over het type woningen die mensen graag in het plan terug zien. Ook werd duidelijk dat mensen een parkachtige of bosachtige setting het meest vinden passen bij het park. En dat voor de groene structuur langs de Buurtvaart openheid is gewenst.

Planning komende periode

Op 29 maart gaat de concept gebiedsvisie ter besluitvorming naar het college van B&W. Op 4 april is de beeldvormende raadsvergadering en op 19 april de opiniërende raadsvergadering. In juli gaat de gebiedsvisie ter besluitvorming naar de raad. De gebiedsvisie vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Streven is om het ontwerpbestemmingsplan eind 2022 ter inzage te leggen.