SASSENHEIM - Teylingen gaat op financieel gebied spannende tijden tegemoet. De komende jaren verwacht de gemeente een structureel negatief resultaat, zo blijkt uit de Kadernota 2021-2024. Het college wil met de gemeenteraad en inwoners op zoek naar oplossingen.


In een Kadernota worden de inhoudelijke en financiële kaders voor het komende jaar vastgelegd. Burgemeester en wethouders schetsen hoe ze de beschikbare middelen op hoofdlijnen willen inzetten. Uit de Kadernota 2021-2024 blijkt dat de financiën van Teylingen onder druk staan.

Een belangrijke oorzaak is het wegvallen van rente-inkomsten, omdat een lening die de gemeente heeft uitstaan volgend jaar afloopt. Ook valt de algemene uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt lager uit. Daarnaast spelen prijs- en loonontwikkeling bij gemeenschappelijke regelingen een rol.

Wanneer alle voorgenomen plannen en projecten doorgaan, zal dit structureel tot een negatief resultaat leiden. Om dat te voorkomen, zijn bezuinigingen nodig. “We zullen keuzes moeten maken”, stelt wethouder Marlies Volten van economische zaken.

Kennis en kunde
De financiële situatie van de gemeente zal gevolgen hebben voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Burgemeester en wethouders willen samen met de gemeenteraad op zoek naar oplossingen.

In juni wordt de Kadernota 2021-2024 besproken door de gemeenteraad. Tijdens deze vergaderingen wil het college met de raadsleden in gesprek gaan over de te maken keuzes. Wethouder Volten: “Samen moeten we afwegen welke mogelijkheden er zijn en hoe we onze ambities willen realiseren. Het kan zijn dat we onze ambities moeten bijstellen, hoe lastig we dat ook vinden.”

Begroting
Eenmaal vastgesteld vormt de Kadernota de basis voor de Begroting, die later dit jaar wordt opgesteld. Daarbij wil het college ook inwoners betrekken: via het digipanel TeamTeylingen kunnen zij hun visie en oplossingen delen. Vorig jaar zijn daar de eerste stappen in gezet, dit jaar wordt het verder uitgewerkt.

Dit sluit aan bij de wens die de gemeenteraad heeft uitgesproken in het raadsprogramma Vitaal Teylingen om “de kennis en kunde van de samenleving te benutten” en inwoners te zien als “partners in het streven naar wenselijke oplossingen”.

Coronacrisis
In de Kadernota zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet meegenomen, omdat deze op dit moment nog moeilijk te overzien zijn. Het college blijft de komende periode in gesprek gaan met de raad, zodat deze steeds op basis van de nieuwste informatie en ontwikkelingen besluiten kan nemen.