TEYLINGEN - De gemeente is trots op de kwaliteit van haar monumenten en het beschermd dorpsgezicht van Warmond. Die kwaliteiten wil de gemeente graag behouden. Ook wil de gemeente meewerken aan het verduurzamen van haar gemeente en monumenteneigenaren en bewoners in het beschermde dorpsgezicht de mogelijkheid bieden verduurzamingsmaatregelen te treffen.


Om tegemoet te komen aan de wens om ook op monumenten en binnen het beschermd dorpsgezicht zonnepanelen toe te kunnen passen, heeft de gemeente criteria opgesteld.

Balans tussen duurzaamheid en beschermd dorpsgezicht

Uitgangspunt hierbij is de balans tussen de mogelijkheden zonnepanelen toe te passen enerzijds en het behoud van de karakteristieke waarden van monumenten en beschermd dorpsgezicht anderzijds. Duurzaamheid staat daarbij voorop. In dit nieuwe Zonnepanelenbeleid bieden we ruime mogelijkheden voor het aanbrengen van zonnepanelen zonder de karakteristieke waarden al te veel aan te tasten. Er zijn een aantal straten binnen het beschermde dorpsgezicht waar dit beleid niet voor geldt. Dit zijn de Marijkestraat, Margrietstraat, Irenestraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Warmundastraat vanaf nr. 11, Doctor Ammanstraat en de Van Beverinckstraat. Voor deze straten geldt het reguliere welstandsbeleid, zoals dat in de rest van de gemeente Teylingen geldt, mits het pand geen monument is.

Met de vergunningcheck op www.vergunningsloket.nl gaat u na of een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen verplicht is. Als dat zo is dan wordt uw aanvraag getoetst aan de criteria die in het zonnepanelenbeleid zijn opgenomen. Dit beleid vormt een aanvulling op de welstandsnota van Teylingen.

Het Zonnepanelenbeleid is nog in de ontwerpfase en gaat nu ter inzage.

Inzien

Van donderdag 14 november tot en met vrijdag 27 december 2018 ligt het ontwerp Zonnepanelenbeleid, monumenten en beschermd dorpsgezicht Warmond, gemeente Teylingen voor iedereen ter inzage. U kunt het inzien bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim. De visie is ook digitaal te raadplegen op deze website.

Indienen zienswijzen

Tijdens de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen gemotiveerd, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp Zonnepanelenbeleid, monumenten en beschermd dorpsgezicht Warmond, gemeente Teylingen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van Teylingen, gemeente@teylingen.nl, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout met een kopie naar Paulette van der Eijk, p.vandereijk@hltsamen.nl. Vermeld hierbij altijd uw naam en adresgegevens. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met Paulette van der Eijk. Anonieme zienswijzen worden niet in behandeling genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de documenten en de ter inzage procedure kunt u contact opnemen met Paulette van der Eijk, p.vandereijk@hltsamen.nl of tel. 14 0252 op maandag, dinsdag of donderdag.