SASSENHEIM - De Vereniging Sport en Gemeenten heeft de Teylingse aanpak van het lokale sportakkoord goedgekeurd.


De Vereniging Sport en Gemeenten heeft de Teylingse aanpak van het lokale sportakkoord –het Vitaliteitsakkoord- goedgekeurd. Daarmee is er budget verkregen voor de uitvoering van het akkoord. Stichting de Combibrug, Stiwa, Welzijn Teylingen, Rabobank, vv Ter Leede en Sophia Scholen hebben zich al verbonden aan het plan en het medeondertekend. Het blijft mogelijk voor andere partijen om ook aan te sluiten.

Gebundelde krachten

In veel gemeenten behelst het lokale sportakkoord alleen sporten en bewegen. In Teylingen is het akkoord uitgebreid met onderwerpen uit het preventieakkoord en de Nota Volksgezondheid. Sport is namelijk niet alleen een doel, maar ook een middel om vitaler te worden, minder eenzaam te zijn, te integreren et cetera. Door nauwe samenwerking binnen het gehele sociaal domein ontstaat er een breed gedragen aanpak om Teylingen vitaler te maken. De krachten worden gebundeld in het Vitaliteitsakkoord.

Het begin is er

Sportformateur Gerben van Duin begeleidt het proces om te komen tot een meerjarige aanpak. Hij ging begin maart in twee kernen (Warmond en Voorhout) om tafel met Teylingse scholen, zorginstellingen, verenigingen en ondernemers. Daar kwam veel informatie en enthousiasme vrij. Iedereen wil eigenlijk zijn steentje bijdragen om Teylingen vitaler te maken. Er is gesproken over de wensen en ambities, maar er zijn ook al concrete afspraken gemaakt. In totaal zo’n 50, wat een mooi begin is om samen aan de slag te gaan voor een vitaal Teylingen. De bijeenkomst in de kern Sassenheim kon in maart helaas niet doorgaan vanwege de plotseling afgekondigde maatregelen wegens het coronavirus. Wie dat wilde, kon wel schriftelijk een bijdrage leveren.

Alsnog een bijeenkomst in Sassenheim

Nu bijeenkomsten onder voorwaarden weer mogelijk zijn, volgt er 16 juli alsnog een bijeenkomst in Sassenheim. Dat het akkoord al is goedgekeurd maakt niet uit; er is continu behoefte aan en ruimte voor meer ideeën en meer partners. Er gaat binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst uit naar alle partijen die van betekenis kunnen zijn in dit traject. Zij kunnen zich vervolgens aanmelden. Er is een maximum gesteld aan het aantal personen dat bij de bijeenkomst kan zijn. Daarnaast is het mogelijk om met vragen en ideeën contact op te nemen met de sportformateur door een e-mail te sturen naar sportformateur@hltsamen.nl

Achtergrondinformatie

In het Lokaal Sportakkoord staat hoe Teylingen de ambities uit het Nationaal Sportakkoord wil realiseren. Het Nationaal Sportakkoord werd in 2018 gesloten door sportminister Bruno Bruins, de sport, gemeenten en maatschappelijk partners. Het ministerie van VWS stelde vervolgens budget beschikbaar voor gemeenten om een procesbegeleider, een sportformateur, aan te stellen. De taak van de sportformateur is het aan tafel krijgen van diverse partijen en het faciliteren van afspraken. Het uiteindelijke lokale sportakkoord is een product van de samenleving van in dit geval gemeente Teylingen, waarbij de gemeente een van de partners is.